postheadericon Publikacje

Z wielką przyjemnością prezentuję książkę  Alicji Wysockiej, wydaną z okazji I Zjazdu Rodziny Załusków i osób spokrewnionych, jaki odbył się w sierpniu 2015 roku. Na zjazd przybyło 200!!! osób, w tym 40 z zagranicy. Namawiam wszystkich miłośników historii własnej rodziny do podobnych opracowań, bardzo chętnie zaprezentuję je na stronie katalogu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920

Autor: Sedlaczek Stanisław

Cena: 24,00 zł

Gdzie kupić: www.impulsoficyna.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku

Autor: Urszula Kicińska

?Zasadniczym celem moich poszukiwań jest określenie wzorca osobowego kobiety ukształtowanego przez literaturę parenetyczną reprezentowaną przez polskie drukowane oracje pogrzebowe oraz próba jego weryfikacji w zderzeniu z możliwą

do określenia przez historyka rzeczywistością społeczną baroku  w  Rzeczypospolitej.

[...] Bohaterkami niniejszego studium są siedemnastowieczne szlachcianki, o których pamięć przetrwała na kartach polskich drukowanych mów pogrzebowych; często są to jedyne źródła,  z  których  czerpiemy  wiedzę  na  ich  temat?.

Cena: 50,00 zł

Gdzie kupić: www.dig.pl

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565-1763
Autor: Diana Konieczna
Tematem tej książki jest ustrój i działalność sejmiku brzesko-litewskiego (1565?1763). Autorka na podstawie materiału źródłowego, w dużej części dotąd nieznanego, przedstawia podstawy prawne i zasady funkcjonowania sejmiku brzeskiego. Szeroko omawia podobieństwa i różnice między praktykami litewskimi i koronnymi oraz stara się określić miejsce samorządu litewskiego w parlamentaryzmie dawnej Rzeczypospolitej.

Format B5, ok. 198
ISBN: 978-83-7181-775-5

Cena: 40,00 zł

Gdzie kupić: www.dig.pl

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej ? ciągłość czy zmiana?
Autor: Cezary Kuklo (red.)

Warszawa 2012, wyd. I 2012
Format B5, s. 395
ISBN: 978-83-7181-725-0

Cena: 50,00 zł

Gdzie kupić: www.dig.pl

 

 

 

 

 

Tytuł: Byli, są. Czy będą...?

Autor: Teresa Siedlar - Kołyszko

ISBN: 978-83-7308-746-0

Wydanie I, Kraków 2006, Format B5, Objętość 462 strony, Oprawa twarda, szyta Uwaga!!! Tylko teraz promocyjna cena 28,80 zł zamiast 58,00 zł!!!     
Cena: 28.80 zł

Gdzie kupić: www.impulsoficyna.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Krakowskie środowisko historyczne 1815?1860

Autor: Wnęk Jan

ISBN: 978-83-7587-053-4

Wydanie I, Kraków 2008, Format B5, Objętość 316 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Kategoria: Historia    
Cena: 17.40 zł

Gdzie kupić: www.impulsoficyna.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: The Polish Heraldry Society Yearbook, new series vol. X (XXI) Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, nr X (XXI)

Autor: Sławomir Górzyński (red.)
Kawalec Ludwik (tłum.)
Koedytent: Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Thanks to financing obtained from the ?Index Plus? programme organised by the Minister for Science and Higher Education, this edition of the ?The Polish Heraldry Society Yearbook? annual will be published in English and will also be available on the DiG website: www.dig.pl.

Niniejszy numer Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu "Index Plus"organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie dostępny w wersji anglojęzycznej oraz na stronie Wydawnictwa DiG: www.dig.pl


Wersja angielska Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest tłumaczeniem tego wydania w języku polskim.
wyd. I, Warszawa 2011
ss 140, il. 62, format A4
ISSN: 2084-3100
EAN: 9772084310115

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 52,50 zł

 

Tytuł: Pieczęcie herbowe. Herby na pieczęciach

Autor: Wojciech Drelicharz (red.)
Zenon Piech (red.)

Zbiór studiów poświęconych wzajemnym związkom sfragistyki i heraldyki widocznym przede wszystkim na pieczęciach herbo­wych. Wybór właśnie tego typu pieczęci jest szczególnie uzasadniony, gdyż zain­teresowanie nimi badaczy było dotychczas znikome.
Pierwsza w polskiej literaturze publikacja, która tak wnikliwie i wszechstronnie stara się zbadać ten typ pieczęci, ukazując jej ogromne i wciąż niewykorzystane możliwości źródłowe. Był to jedyny typ pieczęci używany powszechnie, zyskujący z biegiem czasu systematycznie na znaczeniu, aż do pełnej dominacji w epoce nowożytnej. Kolejne artykuły oma­wiają pieczęcie herbowe i występujące na nich herby, należące do czterech grup użytkowników: władców, wyższego duchowieństwa, rycerstwa oraz miast. (ze wstępu)
wyd. I, Warszawa 2011
ss. 348, il. cz.b. 119, tabl. VI, format B5
ISBN: 978-83-7181-674-1
EAN: 9788371816741

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 58,00 zł

 

 

 

Tytuł: Nobiles Siradienses. Rody Porajów, Pomianów, Gryfów, Kopaczów i Pobogów
Autor: Alicja Szymczakowa
Książka prezentuje wybrane rodziny szlachty sieradzkiej w ujęciu rodowym do schyłku XV w. Każda z osób otrzymała odrębny biogram, w którym znalazły się zachowane o niej w źródłach wiadomości. W toku narracji autorka starała się również ukazać powiązania rodzinne, rodowe, sąsiedzkie i terytorialne (ziemskich). Podstawę źródłową pracy stanowią księgi sądowe województwa sieradzkiego. Czytelnik znajdzie tu tablice genealogiczne omówionych rodzin oraz szczegółowy indeks.
wyd. I, Warszawa 2011
ss. 568, tabl. 36, format B5
ISBN: 978-83-7181-700-7
EAN: 9788371817007

Cena: 70,00

Gdzie kupić: www.dig.pl

 

 

 

 


Tytuł:Herbarz rycerstwa polskiego XVI w.
Autor: Józef Szymański
Całościowe zestawienie herbów rycerskich występujących w Rzeczypospolitej w XVI w. ? ponad 1000 ilustracji. Zawiera informacje źródłowe dotyczące herbów znanych z XVI w. oraz opisy tych herbów.
wyd. II niezmienione, Warszawa 2011
ss. 360, format B5
ISBN: 978-83-7181-713-7
EAN: 9788371817137

Cena: 45,00

Gdzie kupić: www.dig.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Kasztelania tarska

Autor: Czesław Hadamik

Praca koncentruje się na zagadnieniach związanych z organizacją terytorialną drugiej monarchii piastowskiej. Autor omawia proces powstania organizacji grodowej oraz jej przechodzenie w organizację kasztelańską. W tym kontekście przedstawiona została historia kasztelanii tarskiej od przełomu XI i XII do połowy XIV wieku. Odtworzone zostały granice kasztelanii, zarysowany rozwój osadnictwa oraz opisana rola grodu jako siedziby urzędników książęcych oraz, w późniejszym okresie, biskupów. Opracowanie powstało w oparciu o bogaty i różnorodny materiał źródłowy: teksty pisane, zabytki archeologiczne, toponomastykę. Praca uwzględnia dotychczasowe ustalenia mediewistyki w kwestii organizacji terytorialnej drugiej monarchii piastowskiej. St

udium proponuje interdyscyplinarną, nową perspektywę na wiele spornych zagadnień dotyczących sytuacji administracyjo-gospodarczej Polski Piastów.
wyd. I, Warszawa 2011
ss.221, ryc. 23, mapy 15, format B5
ISBN: 978-83-7181-696-3
EAN: 9788371816963

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 52,00 zł

 

 

Tytuł: Społeczeństwo a rodzina. Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa. Tom III

Autor: Andrzej Karpiński (red.)
Koedytent: Instytut Historii PAN

Kolejny tom studiów dotyczących społeczeństwa staropolskiego koncentruje się na zagadnieniach związanych z kwestią rodziny. Autorzy podejmują w tym kontekście różnorodne tematy od poglądów Mikołaja Reja na małżeństwo i rodzinę, poprzez problematykę prawa rodzinnego, małżeństw magnackich, rodziny chłopskiej po, rozpatrywane w świetle źródeł z epoki, kwestie majątkowe i spadkowe a także strategie ?ucieczki od rodziny? np. poprzez wstąpienie do zakonu. Na tom składają się prace badaczy z wielu ośrodków naukowych w kraju prezentujące różnorodne perspektywy i wglądy badawcze. Każdy artykuł posiada streszczenie angielskie.
wyd I, Warszawa 2011
ss. 281, format B5
ISSN: 1899-1386
EAN: 9788371816420

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 42,00 zł

 

 


Tytuł: Od genealogii do historii społecznej

Autor: Aleksandra Jaworska (red.)
Barbara Trelińska (red.)

Koedytent: Polskie Towarzystwo Historyczne
Pozycja jest zbiorem referatów wygłoszonych w ramach III Sesji Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbył się w 2009 roku w Olsztynie. Temat sesji, ?Nauki dające poznać źródła?, nawiązywał do motta Zjazdu, którym było hasło ?Powrót do źródeł?. Przedstawione prace koncentrują się zarówno na źródłach rozumianych jako 'origines', czyli przeszłość, jak i 'fontes', czyli źródła historyczne, stanowiące podstawę dla badań historycznych. Zamieszczone referaty przedstawiają powyższe zagadnienia wykorzystując bazę źródłową tzw. nauk pomocniczych historii (ze szczególnym uwzględnieniem genealogii), która staje się punktem wyjścia nie tylko do refleksji metodologicznych, ale także wzbogacania obrazu przeszłości.
wyd. I, Warszawa 2011
ss. 190, il. 43, format B5
ISBN: 978-83-7181-690-1
EAN: 9788371816901

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 42,00 zł

 

 

 

Tytuł: Alfred Wierusz-Kowalski 1849-1915

Autor: Eliza Ptaszyńska

Opowieść o Alfredzie Wieruszu-Kowalskim (1849?1915) wiedzie z Suwałk poprzez Kalisz, Warszawę, następnie Drezno i Pragę aż do Monachium, gdzie malarz spędził ponad czterdzieści lat życia. Sukcesy i niespełnienia przeplatały się w nim z finansowym powodzeniem oraz stałą obawą przed bankructwem. Podziw miłośników sztuki mieszał się z obojętnością lub wrogością krytyki, a rekordy cenowe ? z wieszczeniem nieuchronnego schyłku. Wizyty na dworze królewskim, wielki świat dygnitarzy, polowania i salony, a wokół milczenie pamiętnikarzy, autorów wspomnień i dzienników. Jaki był Alfred Wierusz-Kowalski? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest ta książka, pierwsza monografia artysty, ukazanego na tle schyłku dziewiętnastego wieku, epoki sztywnych zasad wiktoriańskich i narodzin zapierającej dech nowoczesności.
wyd. I, Warszawa 2011
ss. 299, il. 52 cz-b., il. 60 kolor., format A5
ISBN: 978-83-7181-677-2
EAN: 9788371816772

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 52,50 zł

 

 

 

 

Tytuł: Roczniki Polski. Klimakter czwarty (1669-1673)

Autor: Wespazjan Kochowski

Leszek Andrzej Wierzbicki (oprac.)

Klimakter czwarty kroniki Wespazjana Kochowskiego obejmujący lata 1669-1673 prezentuje słabo opracowany w polskiej historiografii okres rządów Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Relacja Kochowskiego jest szczególnie wartościowa, gdyż pokazuje perspektywę oglądu wydarzeń charakterystyczną dla środowiska średniej szlachty. Edycja została skrupulatnie przygotowana przez dr. Leszka A. Wierzbickiego, cenionego badacza z lubelskiego ośrodka akademickiego. Tekst kroniki został uzupełniony o słownik terminów staropolskich oraz indeksy osób i nazw geograficznych. Praca ma szczególny walor naukowy, ale stanowi też doskonałą lekturę dla miłośników kultury sarmackiej.
wyd. I, Warszawa 2011
ss. 427, format B6
ISBN: 978-83-7181-678-9
EAN: 9788371816789

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 47,25 zł

 

 

Tytuł: Studia nad dziejami społeczeństwa, polityki i kultury dawnej Polski w wiekach XVI-XVIII

Autor: Włodzimierz Dworzaczek.

Zbigniew Chodyła (oprac.)
Zofia Sprys (oprac.)

Włodzimierz Dworzaczek, zmarły w 1988 roku profesor uniwersytetu poznańskiego, to twórca polskiej genealogii naukowej. Jego wydana w 1959 roku Genealogia to tekst klasyczny, wyznaczający cele, zakres i metody genealogii jako nauki pomocniczej historii. Badania profesora Dworzaczka oparte w głównej mierze na źródłach XVI-XVIII wieku, dzięki swojej rzetelności i wnikliwości, mimo upływu czasu nie straciły na aktualności. Prezentowany zbiór prac profesora to pozycja niezwykle cenna, gdyż zawierająca teksty publikowane w rozproszeniu, trudno dostępne. Tom uzupełniony został o wspomnienia o profesorze autorstwa Stefana Kieniewicza oraz bibliografię jego prac.
wyd. I, Warszawa 2010
ss. 642, format B5
ISBN: 978-83-7181-622-2
EAN: 9788371816222

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 60,00 zł

 

 

 

Tytuł: Tyszkiewiczowie z Waki

Autor: Liliana Narkowicz

Druga książka Liliany Narkowicz poświęcona polskim arystokratom z Kresów Wschodnich opowiada o losach rodziny Tyszkiewiczów wywodzących się z Waki nieopodal Wilna. Autorka, opierając się głównie na materiałach z archiwum rodzinnego, relacjach świadków i materiałach prasowych, odtwarza dwudziestowieczne pogmatwane, często dramatyczne losy tego rodu. Przybliża postaci m.in. Róży Raczyńskiej, Jana Michała Tyszkiewicza czy Hanki Ordonówny ? ich walkę o rodzinę, tożsamość oraz stale uszczuplane bądź rujnowane majątki. Niewątpliwą zaletą opowieści jest obrazowa, pełna anegdot i ciekawych szczegółów narracja.
wyd. I, Warszawa 2010
ss. 452, il. 164, format A5
ISBN: 978-83-7181-661-1
EAN: 9788371816611

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 50,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Sumariusz metryki koronnej. Księga wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego z okresu marzec 1588-grudzień 1590. MK 135 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Seria nowa. Tom IV

Autor: Wojciech Krawczuk (red.)

Koedytent: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Prezentowany tom jest czwartym z serii zapoczątkowanej przez Wojciecha Krawczuka. Autorzy sukcesywnie opracowują kolejne tomy Metryki Koronnej poprzez streszczenia zawartych w nich dokumentów. Niniejszy tom, zawierający streszczenia 1086 dokumentów, prezentuje okres rządów Zygmunta III Wazy (1587-1632). Praca przedstawia niezwykle ważny dla kształtowania się ustroju kraju moment walki między władzą królewską a stronnictwem Jana Zamoyskiego, który miał duże poparcie sejmu. Sumariusz stanowi niezwykle cenne źródło do różnego rodzaju analiz historycznych, będąc przewodnikiem po najważniejszych dokumentach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
wyd. I, Warszawa 2010
ss. 482 format A5
ISBN: 978-83-7181-660-4
EAN: 9788371816604

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 50,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Rajmund Rembliński - jego czasy i jego współcześni

Autor: Praca zbiorowa pod red. A. Barszczewskiej - Krupa

Rok wydania: 1989

Cena: 15,00 zł

Gdzie kupić: www.ltn.vel.pl/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku

Autor: Szczerbińska Bogusława

Rok wydania: 2007

Cena: 40,00 zl

Gdzie kupić: www.ltn.vel.pl/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej

Autor: M. Dajnowicz

Rok wydania: 2002

Cena: 30,00 zł

Gdzie kupić: www.ltn.vel.pl/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Dwory w Łomżyńskiem

Autor: K. J. Samusikowie

Rok wydania: 2000

Cena: 80,00 zł

Gdzie kupić: www.ltn.vel.pl/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Nazwy wsi drobnoszlacheckich w łomżyńskiem

Autor: Henryka Sędziak

Rok wydania: 2009

Cena: 25,00 zł

Gdzie kupić: www.ltn.vel.pl/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867)
Autor: Elżbieta Sęczys

Sławomir Górzyński (oprac.)
Koedytent: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Cenne uzupełnienie opublikowanych herbarzy i innych źródeł do genealogii szlachty Królestwa Polskiego na podstawie zachowanych protokołów posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego. Książka otrzymała Nagrodę im. Adama Heymowskiego. Publikacja wydana wspólnie z Polskim Towarzystwem Heraldycznym i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.
wyd. II poprawione, Warszawa 2007
ss. 922, il., format B5
ISBN: 83-7181-450-X
EAN: 9788371814501

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 65,00 zł

 

 

 


Tytuł: "Korona polska" Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego (uszkodzona okładka)
Autor: Iwona M. Dacka-Górzyńska

Pierwsze monograficzne opracowanie jednego z najważniejszych staropolskich herbarzy i przypomnienie postaci jezuity księdza Kaspra Niesieckiego. W pracy scharakteryzowano bogaty warsztat naukowy Niesieckiego, historię druku ?Korony polskiej?, oraz odniesiono się do treści heraldyczno-genealogicznych. Przedstawionio okoliczności ponownej, XIX-wiecznej edycji, dzięki której dzieło Niesieckiego stało się tak popularne. Praca ukazuje także recepcję herbarza, jego wykorzystywanie w wywodach legitymacyjnych szlachty polskiej, zainteresowanie dziełem ze strony historiografów oraz miłośników i kolekcjonerów książek. Publikacja uhonorowana Nagrodą im. Adama Hejmowskiego.
wyd. I, Warszawa 2004
ss. 274, il. format B5
ISBN: 83-7181-332-5
EAN: 9788371813320

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 20,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne
Autor: Sławomir Górzyński

Książęta, hrabiowie, baronowie w Galicji tworzyli odrębny stan prawny. Wszystkie nadania i potwierdzenia, jakie zostały udzielone Polakom w Galicji w latach zaborów, stały się przedmiotem analizy prawnej, genealogicznej i heraldycznej.  Pozwoliło to autorowi na przedstawienie wszystkich faktycznych nadań z lat 1776-1918. Rozważania są oparte na materiałach zgromadzonych w archiwum Kancelarii Nadwornej w Wiedniu i c.k. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, departamentu szlacheckiego. Ważnym elementem są wizerunki nadanych herbów pochodzące bądź to z oryginalnych dyplomów, bądź z minut tychże, przechowywanych w Allgemeine Verwaltungsarchiv w Wiedniu.
wyd. I, Warszawa 2009
ss. 434, il. format B5
ISBN: 978-83-7181-597-3
EAN: 9788371815973

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 60,00 zł

 

 

 

 

Tytuł: Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek)
Autor: Wojciech Strzyżewski

Koedytent: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pieczęć szlachecka przekazywała wiele treści. Analiza zachowanego materiału sfragistycznego pozwala na próbę odczytania pewnego kodu kulturowego niegdyś jasnego dla wszystkich, dziś już zrozumiałego dla specjalistów. Jednym z nich jest Wojciech Strzyżewski, który dzięki analizie pieczęci szlachty księstwa głogowskiego przybliża dzisiejszemu czytelnikowi obraz ówczesnej społeczności. Praca uhonorowana Nagrodą im. Adama Heymowskiego w 2010r.
wyd. I, Warszawa 2009
ss. 268, tabl. 28, format 176x210 mm
ISBN: 978-83-7181-589-8
EAN: 9788371815898

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 40,00 zł

 

 

 

 

 

Tytuł: Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. I
Autor: Kazimierz Pułaski

Tom I ? reprint wydania z 1911 r.
?Kronika...? to nie tylko historia rodzin szlacheckich mieszkających na terenach wymienionych w tytule, ale to także historia tego regionu i roli kulturowej szlachty polskiej i ruskiej zamieszkującej wschodnie kresy dawnej Rzeczypospolitej. Wydanie drugie rozszerzone i poprawione zostało przygotowane z rękopisu przez historyków od lat zajmujących się dziejami ziemiaństwa i szlachty dawnej Rzeczypospolitej.
reprint wydania z 1911 r., Warszawa 2004
ss. 262, format A4
ISBN: 83-7181-315-5
EAN: 9788371813153

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 49,00 zł

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, t. II
Autor: Tadeusz Epsztein (oprac.)
Sławomir Górzyński (oprac.)

Tom II ? ?Kronika...? to nie tylko historia rodzin szlacheckich mieszkających na terenach wymienionych w tytule, ale to także historia tego regionu i roli kulturowej szlachty polskiej i ruskiej zamieszkującej wschodnie kresy dawnej Rzeczypospolitej. Wydanie drugie rozszerzone i poprawione zostało przygotowane z rękopisu przez historyków od lat zajmujących się dziejami ziemiaństwa i szlachty dawnej Rzeczypospolitej.
wyd. II poprawione, Warszawa 2004
ss. 296, format A4
ISBN: 83-7181-317-1
EAN: 9788371813177

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 49,00 zł

 

 

 

 

 


 

Tytuł: Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671?1727
Autor: Jarosław Kuczer (oprac.)
Wojciech Strzyżewski (oprac.)

Wydawnictwo źródłowe dające dokładny obraz posiadania szlachty księstwa głogowskiego na przełomie XVII i XVIII w.
wyd I, Warszawa 2007
ss. 146, il. 2, format B5
ISBN: 83-7181-482-8
EAN: 9788371814822

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 36,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami Książęcymi w latach 1648-1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej
Autor; Barbara Szymczak

Publikacja przedstawia czasy panowania Jana Kazimierza, które były przełomowe dla stosunków polsko-brandenburskich. Rzeczpospolita wchodziła w okres głębokiego i długotrwałego kryzysu, co przyczyniało się do wzrostu znaczenia Brandenburgii i kształtowania się nowego układu sił w Europie Środkowowschodniej.
wyd. I, Warszawa 2002
ss. 311, format B5
ISBN: 83-7181-157-8
EAN: 9788371811579

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 39,99 zł

 

 

 

Tytuł: Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, t. X
Autor: Stefan K. Kuczyński (red.)

Koedytent: Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Ostatni tom serii wydawniczej rozpoczętej w 1963 r. w Buenos Aires i Paryżu pod red. Szymona Konarskiego (ostatnio Adama Heymowskiego). W tomie m.in.: o Polakach w Genewie w latach 1831-1839, o potomkach gen. Franciszka Górskiego, przyczynek do genealogii Ostrzeszewiczów h. Leliwa oraz pamiętnik patriarchy Antoniego Zaleskiego.
wyd. I, Warszawa 2004
ss. 280, format B5
ISBN: 83-7181-124-1
EAN: 9788371811241

Gdzie kupić: www.dig.pl

Cena: 40,00 zł

 
Naszą witrynę przegląda teraz 197 gości