Opracował L. Kocoń

ADAMCZUK Michał lat 27, wdowiec, czeladnik profesji młynarskiej, w Zalewach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn sławetnych Adama i Doroty, w mieście Węgoborku w Państwie Pruskim przed zejściem zamieszkałych z uczciwą Brygidą WRÓBLEWSKĄ lat 30, służbą za dziewkę trudniącą się, w Gniewotach gminie Zambrowskiej zamieszkałą, córką uczciwych Augustyna lat 70, z rolnictwa żyjącego , w Pruszkach Jabłoni zamieszkałego i nieżyjącej już Franciszki z Wiśniewskich, ślub 06.06.1812, 2/1812.

BĄCZEK Wojciech lat 26, z rolnictwa żyjący, w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnych Kacpra już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Jeglikowskich lat 50, w tymże Zambrowie zamieszkałej z sławetną Urszulą DUSZCZYŃSKĄ lat 18, w Zambrowie przy urodzonym Ignacym Czachowskim, wuju swym zostającą, córką sławetnego Jana, ślusarza, w Myszadłach gminie Jadowo przed zejściem zamieszkałego i Brygidą z Czackowskich lat 40, tamże zamieszkałą, ślub 18.11.1812, 7/1812.

BOROWSKI Jan lat 23 ( parafia Zambrowska ), majster kunsztu gancarskiego w Grabówce Wolińskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Andrzeja, rolnika od lat 22 nieżyjącego, w tejże Grabówce przed zejściem zamieszkałego i Wiktorii z Kozłowskich lat 50, z wyrobku żyjącej z sławetną Konstancją KULESZĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), przy rodzicach dotąd zostającą, córką sławetnego Mikołaja lat 50, gospodarza rolniczego i Joanny z Rudnickich lat 47, w mieście Zambrowie zamieszkałych, ślub 25.02.1813, 22/1813.

BROKOWSKI Paweł lat 26 ( parafia Porembska ), majster kunsztu gancarskiego w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Jana, majstra kunsztu szewskiego od lat 2 nieżyjącego, w Wyrzykach gminie Puchalskiej przed zejściem zamieszkałego i Agnieszki z Nowowieskich lat 60, z wyrobku żyjącej, w Zambrowie zamieszkałej z sławetną Franciszką RUDNICKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), w domu rodzicielskim zostającą, córką sławetnego Antoniego lat 38, majstra kunsztu gancarskiego i Barbary z Kossakowskich lat 38, w Zambrowie zamieszkałych, ślub 28.02.1813, 23/1813.

CIECIERSKI Kacper lat 21 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonego Walentego lat 80, gospodarza rolniczego w Cieciorkach Dębie gminie Zambrowskiej zamieszkałego i nieżyjącej już Marianny z Zagrobów, przy ojcu zamieszkały z urodzoną Scholastyką SANIEWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Franciszka lat 63, gospodarza rolniczego i Jozefaty z Jaworowskich lat 45, w tejże wsi przy rodzicach zamieszkałej, ślub 21.11.1812, 10/1812.

DĄBROWSKI Kacper lat 65 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, gospodarz rolniczy, w Krajewie Ćwikłach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Jana i Doroty z Wyszomirskich, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Brygidą KRAJEWSKĄ lat 39 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjącą, córką urodzonych Macieja i Petroneli z Modzelewskich małżonków Krajewskich, już nieżyjących, wdową po urodzonym Janie od lat 8 nieżyjącego, w Krajewie Borowie przed zejściem zamieszkałego, w Krajewie Starym zamieszkałą, ślub 07.11.1812, 6/1812.

GOSK Stefan lat 32 ( parafia Rosochacka ), gospodarz rolniczy w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Jana i Marianny z Zarembów także z rolnictwa żyjących, w tymże Wdziękoniu przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Kunegundą WDZIĘKOŃSKĄ lat 35 ( parafia Jabłonkowska ), przy ojcu zostającą, córką urodzonego Idziego lat 60, gospodarza rolniczego  w Wdziękoniu zamieszkałego i nieżyjącej już Marianny z Krajewskich, ślub 01.03.1813, 24/1813.

JARZĄBEK Andrzej lat 20 ( parafia Rosochacka ), z rolnictwa żyjący w Grochach Pogorzeli gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościanina Macieja od lat 18 nieżyjącego, w Brajczewie Sierzputach gminie Rosochackiej przed zejściem zamieszkałego i Magdaleny Wojciechowny lat 50, z wyrobku żyjącej w Grochach Pogorzeli zamieszkałej z włościanką Marianną GRABOWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), służbą za dziewkę trudniącą się, w Grochach Pogorzeli zamieszkałą, córką włościanina Józefa lat 60, w tejże wsi z rolnictwa żyjącego i nieżyjącej już Justyny Grzegorzowny, ślub 10.02.1813, 14/1813.

KRAJEWSKI Antoni lat 22 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący w Krajeiwe Borowie gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Józefa i Zofii z Zagrobów, od lat 10 nieżujących, w tymże Krajewie przed zejściem zamieszkałych z szlachetną Balbiną z Dąbkowskich WIŚNIEWSKĄ lat 29 ( parafia Zambrowska ), córką szlachetnych Józefa lat 55, gospodarza rolniczego i Franciszki z Brajczewskich lat 56, w Dąbkach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkałych, wdową po Antonim zmarłym 11 miesięcy temu, w Zagrobach Łantownicy na gospodarstwie po swym mężu zostającą, ślub 13.05.1812, 1/1812.

KULESZA Józef lat 24, z rolnictwa żyjący, w Kuleszach Wyknie gminie Kuleskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonych Mateusza i Franciszki z Kuleszów, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Katarzyną z Konopków CIECIERSKĄ lat 33 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Idziego, gospodarza rolniczego w Konopkach Jabłoni gminy Zambrowskiej przed zejściem zamieszkałego i Franciszki z Leśniewskich lat 60 w tejże wsi zamieszkałej, wdową po urodzonym Wawrzyńcu od roku nieżyjącego, w Cieciorkach Dębie po zmarłym mężu na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 18.11.1812, 8/1812.

PASZKIEWICZ Ignacy lat 29 ( parafia Jabłonkowska ), wdowiec, majster kunsztu szewskiego w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnych Jakuba lat 52, majstra tegoż samego kunsztu i Apolonii z Mianowskich lat 48, w Zambrowie zamieszkałych z sławetną Marcjanną GOSK lat 24 ( parafia Zambrowska ), w Zambrowie przy siostrze i szwagrze zamieszkałą, córką sławetnych Grzegorza od lat 18 nieżyjącego i Magdaleny od lat 9 nieżyjącej, w Zambrowie przed zejściem zamieszkałych, ślub 24.11.1812, 12/1812.

PIASECZNY Idzi lat 25 ( parafia Dąbrowa Wielka ), gospodarz rolniczy w Dąbrowie Wielkiej zamieszkały, syn uczciwego Szymona, również gospodarza w tejże wsi przed zejściem zamieszkałego, od lat 22 nieżyjącego i Katarzyny z Biernackich lat 40 z uczciwą Teresą JARZĄBEK lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), córką uczciwego Grzegorza lat 39, gospodarza rolniczego w Chorzelach Jaskółkach gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Rozalii lat 40, przy rodzicach zostającą, ślub 14.02.1813, 15/1813.

PODBIELSKI Marcin lat 22 ( Parafia Zambrowska ), służbą za parobka trudniący się , w Grzymałach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwego Stefana lat 80, z wyrobku żyjącego w Wądołkach Starych gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Agnieszki z Klonowskich lat 70 z uczciwą Rozalią FRANCZUK lat 22 ( Parafia Zambrowska ), córką uczciwego Macieja lat 70, z wyrobku żyjącego, w Grzymałach zamieszkałego i Marianny z Sarnackich lat 70, przy rodzicach zostającą, ślub 14.02.1813, 16/1813.

PRZEŹDZIECKI Stanisław lat 31 ( parafia Rosochacka ), w Tarnowie Goskach gminie Rosochackiej zamieszkały, syn urodzonego Adama lat 62, gospodarza w tejże wsi zamieszkałego i Magdaleny z Zarembów  od roku nieżyjącej z urodzoną Ludwiką GROCHOWSKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Wojciecha od lat 9 nieżyjącego, gospodarza rolniczego w Grochach Łantownicy przed zejściem zamieszkałego i Marianny z Grochowskich lat 45, w tejże wsi na gospodarstwie zamieszkałej, przy matce zostającą, ślub 15.02.1813, 17/1813.

SASINOWSKI Maciej lat 32 ( parafia Zambrowska ), gospodarz rolniczy w Sasinach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonego Jacentego od lat 25 nieżyjącego, gospodarza w tejże wsi przed zejściem zamieszkałego i Marianny z Dąbkowskich lat 60 z urodzoną Franciszką z Przeździeckich SASINOWSKĄ lat 21 ( parafia Rosochacka ), w Dąbkach Łantownicy gminie Zambrowskiej przy rodzicach zamieszkałą, córką urodzonych Feliksa lat 50, gospodarza rolniczego i Kunegundy z Dąbkowskich lat 54, wdową po urodzonym Macieju od lat 2 nieżyjącym, ślub 23.02.1813, 18/1813.

SZUMOWSKI Jan lat 28 ( parafia Szumowska ), gospodarz rolniczy w Krajewie Białej Bieli gminie Szumowskiej zamieszkały, syn urodzonego Macieja od lat 19 nieżyjącego, gospodarza i Kunegundy z Szumowskich lat 56, w wyżej wyrażonej wsi zamieszkałej z urodzoną Wiktorią KRAJEWSKĄ lat 21 ( parafia Jabłonkowska ), w domu rodzicielskim zostającą, córką urodzonego Józefa lat 50, gospodarza rolniczego i Anieli z Krajewskich lat 47 w Krajewie Białym gminie Zambrowskiej zamieszkałych, ślub 25.02.1813, 20/1813.

WASIELEWSKI Andrzej lat 26, przy rodzicach swych dotąd zostający, syn uczciwego Krzysztofa lat 55, z rolnictwa żyjącego i Anny z Puchalskich lat 49, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkałych z Agnieszką JAKUBOWSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Wojciecha, rolnika w Porytem Jabłoni przed zejściem zamieszkałego i Katarzyny z Pałubków lat 50, tamże zamieszkałą, przy matce swej zostającą, ślub 25.02.1813, 19/1813.

WIŚNIEWSKI Joachim lat 23 ( parafia Zambrowska ), w Zagrobach Zakrzewie zamieszkały, gospodarz rolniczy, syn szlachetnych Walentego, gospodarza od lat 6 nieżyjącego i Rozalii z Skibniewskich od lat 13 nieżyjącej, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z szlachetną Anną PRZEŹDZIECKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), w domu rodzicielskim zostającą, córką szlachetnego Hipolita lat 50, gospodarza rolniczego w Krajewie Borowie gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Jozefaty z Krajewskich lat 45, ślub 25.02.1813, 21/1813.

WRÓBLEWSKI Kajetan lat 29, gospodarz rolniczy w Pruszkach Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Augustyna lat 70, rolnika w tejże wsi zamieszkałego i nieżyjącej już Franciszki z Wiśniewskich z uczciwą Marianną GRĄDZKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwych Marcina i Franciszki od lat 16 nieżyjących, w Pruszkach Jabłoni przed zejściem zamieszkałych, w tejże wsi przy uczciwym Stanisławie Grądzkim, gospodarzu rolniczym lat 35, bracie swym zostającą, ślub 21.11.1812, 11/1812.

WYSZKOWSKI Dominik lat 29 ( parafia Zambrowska ), wdowiec z rolnictwa żyjący, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościanina Michała lat 60, podobnież rolnika w tejże wsi zamieszkałego i nieżyjącej już Agnieszki z Grądzkich z włościanką Rozalią MALESZEWSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką włościanina Mateusza lat 50 i Katarzyny z Modzelewskich lat 48, z rolnictwa żyjących w tejże wsi zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 21.11.1812, 9/1812.

ZAGROBA Dominik lat 30 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Zagrobach Zakrzewie gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Bartłomieja i Katarzyny od lat 5 nieżyjących, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych z szlachetną Marianną z Modzelewskich JASTRZĘBSKĄ lat 32 ( parafia Zambrowska ), córką szlachetnych Jakuba i Katarzyny z Wiśniewskich od lat 5 nieżyjących, wdową po szlachetnym Hilarym od lat 2 nieżyjącego, w Tabądzu na gospodarstwie po swym mężu zamieszkałą, ślub 12.08.1812, 4/1812.

ZAMBRZYCKI Paweł lat 40, wdowiec, gospodarz rolniczy w Krajewie Białym gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Wawrzyńca i Cecylii z Choińskich, w Wypychach gminie Kobylińskiej przed zejściem zamieszkałych z uczciwą Urszulą Jednoruk lat 34, służbą za dziewkę trudniącą się, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej zamieszkałą, córką uczciwych Antoniego i Marianny, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałych, ślub 24.01.1813, 13/1813.